Ansökan om återställande av försutten tid för att hos arrendenämnd i dess egenskap av skiljenämnd anföra klander mot syn i arrendeförhållande har ansetts skola prövas av hovrätt.


Lagrum:
58 kap. 10 a § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1989 s. 109
NJA 1989 s. 109; NJA 1989 s. 258; NJA 1990 s. 660
NJA 1993 s 681 (nr 121)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-11-22

Målnummer:
Ö3013-92