Fråga om överflyttning av vårdnad av ett fjortonårigt barn, som sedan späd ålder vistats i ett familjehem. 6 kap 8 § FB. Hinder har inte ansetts föreligga i målet att få förälders umgängesrätt prövad oaktat talan ej väckts genom stämning.


Lagrum:
6 kap. 8 § föräldrabalken (1949:381); 13 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 666 (nr 119)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-11-10

Målnummer:
T637-92