Ansökan om resning avseende godkänt föreläggande av ordningsbot har ansetts böra prövas i HovR, oaktat HovR:n tidigare ogillat besvär över ordningsboten.


Lagrum:
58 kap. 10 a § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 607 (nr 112)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-11-17

Målnummer:
Ö3439-93