Ansökan om resning avseende godkänt föreläggande av ordningsbot har ansetts böra prövas i HovR, oaktat HovR:n tidigare ogillat besvär över ordningsboten.


Lagrum:
58 kap. 10 a § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740)

Anders E godkände d 7 jan 1993 ett samma dag utfärdat föreläggan de av ordningsbot på 1 200 kr avseende hastighetsöverträdelse på europaväg 22 i Lunds kommun. Sedan Anders E besvärat sig och med stöd av 59 kap 5 och 9 §§ RB yrkat att föreläggandet skulle undanröjas, lämnade Lunds TR d 28 april 1993 besvären utan bifall. HovR:n över Skåne och Blekinge fastställde d 17 juni 1993 TR:ns beslut.

Anders E ansökte i HD om resning beträffande ordningsboten.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Elserth, föreslog i betänkande följande beslut: Ett godkänt föreläggande av ordningsbot gäller som lagakraftvunnen dom men kan bli föremål för särskilt rättsmedel antingen genom besvär enligt 59 kap 5 och 9 §§ RB eller genom ansökan om resning. Av 58 kap 10 a § 1 st RB framgår att ansökan om resning skall göras hos HovR:n. HD avvisar därför Anders E:s ansökan om resning.

HD (JustR:n Knutsson, Heuman, referent, Lars K Beckman, Lambe och Nilsson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-11-17

Målnummer:
Ö3439-93