Tilltalads rätt till ersättning för rättegångskostnad har inte ansetts kunna överlåtas så länge ersättningsfrågan inte är slutgiltigt avgjord med följd att grund inte funnits föreligga för den till vilken överlåtelse påstås ha skett att som part inträda i rättegången.


Lagrum:
13 kap. rättegångsbalken (1942:740); 31 kap. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 569 (nr 103)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-10-13

Målnummer:
B3160-93