Ombud för en tidigare tilltalad i mål om ansvar för sexualbrott har tillåtits att använda sekretessbelagda uppgifter i det målet för att tillvarata klientens rätt vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.


Lagrum:
1 kap. 3 § sekretesslagen (1980:100); 14 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100)
NJA 1993 s 566 (nr 102)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-10-29

Målnummer:
Ö4593-92