Med hänsyn till den stora förekomsten av mål om obetalda trafikförsäkringsavgifter och till en uppgiven oenhetlig praxis i fråga om skyldigheten att i vissa sådana mål utge ersättning för inkassokostnader och rättegångskostnader har tillstånd till prövning i HovR av ett sådant mål ansetts böra meddelas.


Lagrum:
2 § lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.; 3 § lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.; 4 § lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.; 18 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 512 (nr 91)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-10-06

Målnummer:
Ö1764-90