Ansökningar om resning och återställande av försutten tid samt domvillobesvär avseende kronofogdemyndighets utslag i mål om betalningsföreläggande har ansetts böra prövas av hovrätt.


Lagrum:
58 kap. 10 a § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 4 a § rättegångsbalken (1942:740); 52 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; 54 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning; NJA 1979 s. 98
NJA 1979 s. 98; NJA 1985 s. 392
NJA 1993 s 427 (nr 80)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-08-18

Målnummer:
Ö3339-93