Beslut av Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd kan bli föremål för resning. Eftersom nämnden ej är förvaltningsmyndighet prövas ansökan av HD.


Lagrum:
11 kap. 11 § regeringsformen (1974:152); 8 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740)

Den 26 april 1989 beslutade Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd att tilldela Ingemar B erinran jämlikt 8 kap 7 § 2 st RB. I beslut d 16 okt 1991 fann nämnden, sedan Ingemar B hemställt om omprövning av beslutet d 26 april 1989, inte skäl uppta ärendet till förnyad prövning.

Ingemar B ansökte i HD om resning.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Enär ansökningen inte rör resning i sådant ärende som avses i 11 kap 11 § regeringsformen, avvisar HD ansökningen.

HD (JustR:n Vängby, Freyschuss, Lars Å Beckman, Sterzel, referent, och Danelius) fattade följande slutliga beslut: Ett beslut av Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd om erinran mot en advokat innebär myndighetsutövning med stöd av 8 kap 7 § RB och kan i och för sig bli föremål för resning likaväl som ett beslut om uteslutning (se NJA 1966 C 973). Eftersom nämnden enligt 11 kap 6 § regeringsformen ej är en förvaltningsmyndighet (jfr prop 1973:90 s 233), ankommer det på HD att pröva en resningsansökan.

Ingemar B har inte visat att skäl för resning föreligger. Ansökningen lämnas därför utan bifall.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-07-27

Målnummer:
Ö3777-92