Fråga, beträffande verkställighet av kvarstad för fordran, huruvida gäldenären hade rätt att få viss ianspråktagen egendom utbytt mot att säkerhet ställdes resp att ett kontantbelopp inbetalades.


Lagrum:
16 kap. 14 § utsökningsbalken (1981:774); 15 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1993 s 356 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-07-12

Målnummer:
Ö4024-92