Domstolsverket har ansetts ha rätt att föra talan mot slutligt beslut av TR angående byte av offentlig försvarare.


Lagrum:
21 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 35 § rättshjälpslagen (1972:429); 36 § rättshjälpslagen (1972:429); 49 a § rättshjälpslagen (1972:429); NJA 1982 s. 112
NJA 1982 s. 112; NJA 1983 s. 200; NJA 1989 s. 14
NJA 1993 s 299 (nr 60)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-06-18

Målnummer:
Ö1893-93