Om föreskriven ansökningsavgift inte erlagts, skall domstol avvisa stämningsansökan utan att dessförinnan pröva sin behörighet.


Lagrum:
10 kap. 20 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 13 kap. 4 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 42 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 42 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740); 4 § förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
NJA 1993 s 231 (nr 48)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-05-28

Målnummer:
Ö1649-90