Dröjsmål med att lämna ut allmän handling har inte medfört ansvar, då det berott på förbiseende och ingen sådan omständighet förelegat som talat för att ändå döma till ansvar.


Lagrum:
2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); NJA 1992 s. 310
NJA 1992 s. 310; NJA 1992 s. 555; NJA 1992 s. 812; NJA 1992 s. 838
NJA 1993 s 216 (nr 44)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-05-17

Målnummer:
B333-93