En tilltalad, som var häktad, begärde efter TR:ns dom att hans offentlige försvarare skulle besöka honom, eftersom han önskade överklaga domen. Efter överläggning med försvararen vid ett besök av denne i häktet har den tilltalade beslutat att nöjdförklara sig. Försvararen har ansetts berättigad till särskild ersättning för detta efterarbete. Fråga också om prövningstillstånd erfordrades i målet.


Lagrum:
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); 54 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1949 s. 822

Ludvika TR dömde d 5 dec 1991 Michael L, född 1959, för stöld, häleri och olovligt brukande till fängelse 3 mån och förklarade villkorligt medgiven frihet till en tid av 3 mån förverkad. Michael L var häktad i målet, och i domen förklarade TR:n att han skulle kvarbli i häkte. Den 9 dec 1991 avgav Michael L nöjdförklaring.

Michael L biträddes i målet av advokaten Björn H som offentlig försvarare.

Björn H anmälde i skrift till Svea HovR att han på Michael L:s begäran hade besökt denne efter TR:ns dom för diskussion om ett eventuellt överklagande. Han begärde därför ersättning av allmänna medel med 2 695 kr, varav 825 kr för arbete, 1 480 kr för tidsspillan och 390 kr för utlägg avseende en resa från Ludvika till häktet i Falun och åter.

HovR:n (f d hovrättslagmannen Hedström, hovrättsrådet Fergenius och t f hovrättsassessorn Mosesson, referent) anförde i beslut d 30 mars 1992: I vissa fall kan en offentlig försvarare tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnader som uppkommit efter det att underinstansen skilt målet ifrån sig även när fullföljd inte sker (NJA 1949 s 822). Det efterarbete som Björn H nu begär ersättning för får emellertid anses utgöra sådana rutinmässiga göromål som han inte kan få ersättning för (jfr NJA 1977 s 232 och SvJT 1977 rf s 23). Hans begäran om ersättning lämnas därför utan bifall.

Björn H anförde besvär och yrkade bifall till sitt ersättningsyrkande i HovR:n.

Domstolsverket bestred ändring.

Vid föredragning av målet på avdelning för tillståndsprövning beslöts att till fullsutten avdelning hänskjuta frågan om prövningstillstånd krävdes i målet.

HD (JustR:n Knutsson, Heuman, Gad, Munck och Lennander, referent) fann att prövningstillstånd fordrades i målet.

Sedan prövningstillstånd meddelats avgjordes målet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Melchior, föreslog i betänkande följande beslut:

Skäl. Björn H har uppgett följande. Michael L, som var häktad, begärde efter TR:ns dom att Björn H skulle besöka honom i häktet, eftersom han önskade överklaga domen. Sedan Björn H vid ett besök i häktet gått igenom bevisläget och andra frågor i samband med ett eventuellt överklagande med Michael L, beslöt denne att nöjdförklara sig. Arbetet pågick en timme.

Att en offentlig försvarare underrättar sin klient om innehållet i underrättens dom och preliminärt diskuterar ett överklagande med honom ingår i uppdraget i underinstansen och täcks av ersättningen där. Björn H:s besök i häktet och överläggning med Michael L där har emellertid gått utöver dessa rutinmässiga åtgärder. Han är därför berättigad till särskild ersättning för detta efterarbete liksom för tidsspillan och utlägg i enlighet med sitt yrkande.

HD:s avgörande. HD tillerkänner, med ändring av HovR:ns beslut, Björn H, för det biträde han lämnat Michael L efter TR:ns dom, ersättning av allmänna medel med 2 695 kr, varav 825 kr för arbete, 1 480 kr för tidsspillan och 390 kr för utlägg. Denna kostnad skall stanna på staten.

HD (JustR:n Knutsson, Gregow, Lars K Beckman, Törnell, referent, och Nilsson) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Samtidigt med det refererade målet och på samma sätt avgjordes ett annat mål mellan Björn H och domstolsverket (SÖ 274).

NJA 1949 s. 822; NJA 1977 s. 232

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-05-12

Målnummer:
Ö1652-92