En tilltalad, som var häktad, begärde efter TR:ns dom att hans offentlige försvarare skulle besöka honom, eftersom han önskade överklaga domen. Efter överläggning med försvararen vid ett besök av denne i häktet har den tilltalade beslutat att nöjdförklara sig. Försvararen har ansetts berättigad till särskild ersättning för detta efterarbete. Fråga också om prövningstillstånd erfordrades i målet.


Lagrum:
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); 54 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1949 s. 822
NJA 1949 s. 822; NJA 1977 s. 232
NJA 1993 s 214 (nr 43)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-05-12

Målnummer:
Ö1652-92