Fråga om ansvar för vållande till annans död och allmänfarlig vårdslöshet, när en lokförare under färd brustit i uppmärksamhet på ljussignaler utmed banan och underlåtit att nedbringa tågets hastighet i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter och därigenom orsakat tågolycka och annans död.


Lagrum:
3 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 13 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); NJA 1966 s. 70
NJA 1966 s. 70; NJA 1980 s. 454; NJA 1991 s. 163
NJA 1993 s 86 (nr 15)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-03-15

Målnummer:
B1258-92