En aktieägarminoritets rätt enligt 15 kap 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) att för bolagets räkning väcka och föra talan om skadestånd till bolaget har ansetts innefatta jämväl rätt att söka verkställighet av en dom i skadeståndsmålet.


Lagrum:
2 kap. 6 § utsökningsbalken (1981:774); 11 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 15 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385)
NJA 1993 s 31 (nr 7)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-02-15

Målnummer:
Ö3948-92