För fall då samägd egendom har överlåtits genom en av delägarna gemensamt företagen rättshandling eller genom god man har som huvudprincip ansetts gälla att en talan om återgång eller ogiltigförklaring av överlåtelsen kan föras endast av de tidigare ägarna i förening. Denna princip har ansetts tillämplig även i fråga om en talan som avser endast viss andel av egendomen, om käromålet inte grundas på omständigheter hänförliga endast till sådan andel.


Lagrum:
2 § lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt; 9 § lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt; 34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1992 s 859 (nr 131)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-12-23

Målnummer:
Ö703-91