Tjänstefel av vakthavande polisbefäl genom bristfällig handläggning av frihetsberövande.


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1992 s 838 (nr 128)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-12-22

Målnummer:
B1788-92