En hyresvärds uppsägning av ett hyresavtal uppfyllde inte formkravet i 12 kap 58 § 1 st JB. Hyresgästen har ansetts kunna avstå från att göra ogiltigheten gällande och i stället avflytta när hyrestiden löpte ut. En fastställelsetalan har ansetts bryta preskription enligt 12 kap 61 § JB.


Lagrum:
12 kap. 58 § första st. jordabalken (1970:994); 12 kap. 58 § andra st. jordabalken (1970:994); 12 kap. 61 § jordabalken (1970:994); 13 kap. 3 § andra st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1992 s 829 (nr 127)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-12-21

Målnummer:
T264-91