Bestämmelserna i 14 kap 7 a § RB har inte ansetts tillämpliga i fråga om förening av åtal för brott med talan om skadestånd i anledning av brottet.


Lagrum:
14 kap. 7 a § rättegångsbalken (1942:740); 22 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1992 s 612 (nr 96)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-10-26

Målnummer:
Ö1655-92