Fråga om tjänstefel vid beslut om förtida omhändertagande enligt 9 kap 10 § 2 st RB.


Lagrum:
20 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 9 kap. 10 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1992 s 555 (nr 84)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-09-28

Målnummer:
B19-91