Underlåtenhet av HovR att innan ett mål avgjorts på handlingarna lämna parterna tillfälle att slutföra sin talan har ansetts som sådant rättegångsfel som föranleder undanröjande av HovR:ns dom.


Lagrum:
51 kap. 21 § rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 22 § rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1980 s. 299
NJA 1980 s. 299; NJA 1981 s. 441; NJA 1981 s. 995
NJA 1992 s 517 (nr 76)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-08-28

Målnummer:
Ö410-92