Häktning i samband med fällande dom av person som inte är häktad får inte ske utan att denne fått yttra sig i frågan vid förhandling.


Lagrum:
24 kap. 21 § första st. andra meningen rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 17 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 21 § första st. första meningen rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1992 s 499 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-08-10

Målnummer:
Ö2569-92