Tolkning av bestämmelser i avtal om barn- och ungdomsförsäkring beträffande värdesäkring av vårdbidrag som avser förfluten tid.


Lagrum:
Lag (1927:77) om försäkringsavtal; 1 kap. avtalslagen (1915:218)
NJA 1992 s 428 (nr 65)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-06-30

Målnummer:
T142-90