En kommun har genom kommunstyrelsens ordförande och kommunens kanslichef till en bank avgett en skriftlig förklaring av innehåll bl a att ett aktiebolag, i vilket en kommunal stiftelse var majoritetsägare, skulle drivas på sådant sätt, att det kunde fullfölja sina åtaganden mot banken. Med hänsyn till att förklaringen saknade stöd i något beslut av kommunens fullmäktige har kommunen inte ansetts genom förklaringen ha gjort en utfästelse för framtiden. Tillika fråga om kommunen kunde göras ansvarig för bolagets lån hos banken enligt principerna om ansvarsgenombrott.


Lagrum:
1 kap. 1 § avtalslagen (1915:218); 10 kap. 8 § handelsbalken (1736:0123 s. 2); 1 kap. 5 § kommunallagen (1977:179); 1 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)
NJA 1992 s 375 (nr 59)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-06-25

Målnummer:
T95-90