Sedan Sveriges Television AB gjort en videoinspelning som delvis sänts i TV och en person som förekommit i inspelningen yrkat ansvar och skadestånd mot bolaget på grund av grovt förtal, har personen begärt föreläggande för bolaget att förete bandmaterialet i dess helhet för syn enligt 39 kap 5 § RB. Hinder mot utlämnande av bandmaterialet har inte ansetts föreligga.


Lagrum:
36 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 39 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1992 s 306 (nr 49)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-06-02

Målnummer:
Ö861-92