Tillstånd till prövning i HovR av tvistemål om mindre värden har meddelats i fråga om rättegångskostnad i TR:n, avseende ersättning för resekostnader för ombud från avlägsen ort. Partiellt prövningstillstånd har ansetts kunna meddelas beträffande sådan fråga.


Lagrum:
18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 8 a § rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 12 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1949 s. 774
NJA 1949 s. 774; NJA 1979 s. 103
NJA 1992 s 260 (nr 40)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-04-15

Målnummer:
Ö2679-91