En enskild väg som tillhör en vägförening kan inte dessutom inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheter som ingår i för eningen. Tillika fråga om fördelning av rättegångskostnader i mål enligt anläggningslagen (1973:1149), när sökandens talan avvisas men beslutet härom grundas på den förstahandsståndpunkt som han gjort gällande vid domstolarna.


Lagrum:
1 § anläggningslagen (1973:1149); 13 § lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter; 16 kap. 14 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 17 kap. 3 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 18 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 31 § anläggningslagen (1973:1149)
NJA 1992 s 47 (nr 9)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1992-02-05

Målnummer:
Ö993-90