Fråga vid tillämpning av lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs om en arbetstagare hade uppfyllt det i 11 § 2 st lagen (1982:80) om anställningsskydd uppställda kravet på sex månaders kvalifikationstid. Besvärsmål enligt lönegarantilagen har ansetts vara av dispositiv natur.


Lagrum:
2 § lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs; 9 § lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs; 12 § förmånsrättslagen (1970:979); 11 § andra st. lag (1982:80) om anställningsskydd
NJA 1991 s 714 (nr 122)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-12-09

Målnummer:
Ö559-90