Fråga om befrielse från skyldighet att ställa säkerhet skall, när säkerhet enligt 15 kap. 6 § rättegångsbalken ställts för skada på grund av kvarstad, prövas av den domstol där rättegången är anhängig eller, om rättegång ej är anhängig, av den domstols om först har prövat frågan om kvarstad.


Lagrum:
15 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); 15 kap. 8 § andra st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1991 s 670 (nr 114)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-11-19

Målnummer:
Ö1054-91