Fråga huruvida en allmän va-anläggning har uppfyllt kraven på tillgodoseende av skäliga anspråk på säkerhet. 12 och 29 §§ va-lagen.


Lagrum:
12 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; 29 § lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; NJA 1983 s. 209
NJA 1983 s. 209; NJA 1984 s. 721
NJA 1991 s 580 (nr 97)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-11-05

Målnummer:
T361-90