Sedan en bil förklarats förverkad i mål om åtal mot A för narkotikabrott, överklagade B - ensam - domen såsom intervenient under påstående att bilen tillhörde honom. Då B inte förlorade sin eventuella äganderätt genom förverkande i målet mot A, har han ansetts inte få ställning av självständig intervenient och i följd därav inte vara berättigad att själv fullfölja talan.


Lagrum:
14 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 14 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); 14 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 36 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); NJA 1968 s. 336
NJA 1968 s. 336; NJA 1988 s. 80
NJA 1991 s 496 (nr 85)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-10-07

Målnummer:
B723-90