En icke undertecknad vadeinlaga har ansetts kunna läggas till grund för rättegången i HovR:n när det på annat sätt än genom undertecknande bekräftats att vadeinlagan härrörde från vadekäranden. 51 kap 4 § 4 st och 7§ 2 st RB.


Lagrum:
51 kap. 4 § fjärde st. rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 7 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1957 s. 175
NJA 1957 s. 175; NJA 1968 s. 81
NJA 1991 s 407 (nr 66)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-06-24

Målnummer:
Ö1274-90