I mål om ansvar för olaga hot var den tilltalade häktad på grund av fara för fortsatt brottslighet. I utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning angavs att han hade begått brottet under inflytande av sinnessjukdom men att han ej var oundgängligen i behov av sluten psykiatrisk vård. Fråga om den tilltalade fortfarande skulle hållas häktad i målet.


Lagrum:
24 kap. 1 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 1 § fjärde st. rättegångsbalken (1942:740); 30 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)

Allmän åklagare yrkade vid Nacka TR ansvar å Kaj S för olaga hot d 30 april och d 2 maj 1991.

Kaj S var häktad i målet.

TR:n höll huvudförhandling d 17 maj 1991.

TR:n (ordf rådmannen Hållstrand) meddelade efter förhandlingen följande beslut: Kaj S är övertygad om olaga hot d 2 maj 1991. Hotet d 30 april 1991 har av Rune L inte uppfattats så allvarligt att brott är styrkt.

- För bestämmande av påföljd är det nödvändigt att ny rättspsykiatrisk undersökning görs beträffande Kaj S:s sinnestillstånd.

- I avvaktan på utredningsresultatet skall Kaj S kvarbli i häkte p g a risk för fortsatt brottslighet.

Kaj S anförde besvär i Svea HovR och yrkade att bli försatt på fri fot.

HovR:n (hovrättslagmannen Sanmark, hovrättsrådet Dahlgren och t f hovrättsassessorn Martin Holmgren, referent) lämnade i beslut d 23 maj 1991 yrkandet utan bifall.

Kaj S (offentlig försvarare advokaten Mikael Söderberg) anförde besvär och yrkade att bli försatt på fri fot.

Utlåtande, daterat d 6 juni 1991, avgavs över den av TR:n beslutade rättspsykiatriska undersökningen.

HD (JustR:n Vängby, Rydin, Magnusson, Lind och Munck, referent) meddelade d 18 juni 1991 följande beslut: Av handlingarna i målet framgår följande.

Kaj S undergår för närvarande skyddstillsyn enligt dom d 17 dec 1990 av Nacka TR. I ett i det målet inhämtat utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning uttalades att Kaj S hade begått de då ifrågavarande gärningarna - grov misshandel, misshandel och olaga hot - under inflytande av sinnessjukdom men att han inte var oundgängligen i behov av sluten psykiatrisk vård. Kaj S har överklagat domen till Svea HovR som ännu ej avgjort målet.

Kaj S är nu åtalad vid TR:n för olaga hot d 30 april och d 2 maj 1991. TR:n beslöt vid huvudförhandling i målet d 17 maj 1991 om ny rättspsykiatrisk undersökning av Kaj S. Samtidigt beslöts att Kaj S skulle kvarbli i häkte på grund av risk för fortsatt brottslighet. Enligt ett d 6 juni 1991 daterat utlåtande över den nya undersökningen gäller även beträffande den nu ifrågavarande brottsligheten att Kaj S har begått den under inflytande av sinnessjukdom men att han inte är oundgängligen i behov av sluten psykiatrisk vård.

På grundval av den utredning som för närvarande föreligger i målet måste det antas att Kaj S har begått den nu aktuella brottsligheten under inflytande av sinnessjukdom. Av 30 kap 6 § 1 st BrB följer därmed att annan påföljd än överlämnande till särskild vård, böter eller skyddstillsyn inte får tillämpas. Enligt den föreliggande utredningen kan Kaj S inte beredas vård med stöd av lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, och han undergår redan för närvarande skyddstillsyn. Enligt grunderna för 24 kap 1 § 3 och 4 styckena RB skall Kaj S då inte hållas häktad i målet.

HD förordnar att Kaj S omedelbart skall försättas på fri fot.

(Mål Ö 963/91)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-06-18

Målnummer:
T351-90