I mål om ansvar för olaga hot var den tilltalade häktad på grund av fara för fortsatt brottslighet. I utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning angavs att han hade begått brottet under inflytande av sinnessjukdom men att han ej var oundgängligen i behov av sluten psykiatrisk vård. Fråga om den tilltalade fortfarande skulle hållas häktad i målet.


Lagrum:
24 kap. 1 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 1 § fjärde st. rättegångsbalken (1942:740); 30 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1991 s 374 (nr 60)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-06-18

Målnummer:
T351-90