Frågor, i mål om uteslutning av advokat ur Sveriges advokatsamfund, om förutsättningarna för en offentlig försvarare att åta sig uppdrag för den misstänktes räkning vid sidan av försvararuppdraget och att, när den misstänkte är häktad, till utomstående befordra brev och instruktioner från denne. 21 kap 3 § 3 st RB och 9 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m fl.


Lagrum:
8 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 3 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 9 § lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
NJA 1991 s 293 (nr 50)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-05-13

Målnummer:
Ö1927-90