Fråga huruvida domstol i mål angående fastighetsreglering ägt ingå i prövning av visst förhållande, som inte åberopats av klaganden. 4 kap 7 § JB.


Lagrum:
4 kap. 7 § jordabalken (1970:994); 16 kap. 11 § fastighetsbildningslagen (1970:988)
NJA 1991 s 262 (nr 41)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-05-06

Målnummer:
Ö366-90