Vid prövning av besvär över beslut av advokatsamfundet att vägra en sökande inträde i samfundet på grund av bristande lämplighet har samfundets bedömning av lämplighetsfrågan ansetts böra frångås endast om något särskilt förhållande föranleder därtill.


Lagrum:
8 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 8 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 8 kap. 87 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1991 s 232 (nr 35)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-03-27

Målnummer:
Ö1868-90