Fastän vadetalan återkallats innan vadekärandena utvecklat sin vadetalan och innan hovrätten förelagt vadesvaranden att inkomma med genmäle, har vadekärandena ansetts skyldiga att ersätta vadesvaranden dennes rättegångskostnad i hovrätten.


Lagrum:
18 kap. 5 § andra st. rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 31 kap. 11 § första st. rättegångsbalken (1942:740); 21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1980 s. 60

Medvik i Sverige AB ger ut tidningen Z.

Björn B yrkade vid Stockholms TR ansvar å Jan F såsom ansvarig utgivare av Z för grovt förtal genom viss publicering i tidningen. Han yrkade vidare att Jan F och Medvik skulle förpliktas att utge skadestånd.

TR:n dömde i dom d 14 maj 1990 Jan F enligt 5 kap 2 § BrB och 7 kap 4 § 14 tryckfrihetsförordningen för grovt förtal att utge 100 dagsböter. Jan F och Medvik förpliktades att solidariskt utge skadestånd till Björn B med 75 000 kr.

Jan F och Medvik fullföljde talan i Svea HovR. Yrkanden framställdes om ogillande av den av Björn B förda talan om ansvar samt om tillåtande av viss bevisning och skadestånd.

Innan föreläggande meddelats för Björn B att inkomma med genmäle, återkallade Jan F och Medvik sin vadetalan.

Björn B yrkade ersättning för rättegångskostnader i HovR:n med 17 100 kr avseende ombudsarvode.

HovR:n (hovrättsråden Bremberg, referent, och Swahn samt tf hovrättsassessorerna Christina Lindberg och Walberg) avskrev i beslut d 12 sep 1990 målet från vidare handläggning

och tillerkände Jan F:s offentlige försvarare ersättning av allmänna medel, vilken ersättning Jan F förpliktades återbetala till staten.

I fråga om Björn B:s yrkande anförde HovR:n Björn B har inte förelagts att inkomma med genmäle. Några ersättningsgilla rättegångskostnader kan inte anses ha uppkommit för honom i HovR:n. Hans kostnadsyrkande lämnas därför utan bifall.

Björn B anförde besvär och yrkade att HD skulle förplikta Jan F och Medvik att ersätta honom hans rättegångskostnad i HovR:n med där yrkat belopp.

Jan F och Medvik bestred ändring och gjorde i andra hand gällande att ersättningen skulle nedsättas.

Advokaten Peter D begärde ersättning av allmänna medel för det biträde han lämnat Jan F i HD.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredragande, RevSekr Tor Olsson, hemställde i betänkande om följande beslut: Skäl. Målet i HovR:n har avskrivits på grund av att Jan F och Medvik återkallat sin vadetalan. Med hänsyn härtill är Björn B, oavsett att han inte förelagts att inkomma med genmäle, berättigad till ersättning för sin rättegångskostnad i HovR:n. Det arbete Henning S som ombud för Björn B enligt sin kostnadsräkning nedlagt på målet i HovR:n kan i huvudsak anses hänförligt till rättegången där. Arbetet får till dels anses ha varit påkallat för tillvaratagande av Björn B:s rätt. Ersättningen bör skäligen bestämmas till 9 000 kr.

Eftersom talan mot - - - se HD:s beslut - - - lämnas utan bifall.

HD (JustR:n Jermsten, Gregow, Lind, Munck och Danelius, referent) fattade följande slutliga beslut:

Skäl. Målet i HovR:n har avskrivits på grund av att Jan F och Medvik återkallat sin vadetalan. Med hänsyn härtill och eftersom särskilda omständigheter inte föranleder en annan bedömning, är Jan F och Medvik skyldiga att ersätta Björn B hans rättegångskostnad i HovR:n.

Emellertid är Björn B berättigad till ersättning endast för kostnad som skäligen varit påkallad för tillvaratagande av hans rätt. Mot bakgrund bl a av att Jan F och Medvik ännu inte hade utvecklat grunderna för sin vadetalan ger den ingivna kostnadsräkningen inte underlag för att bestämma denna ersättning till yrkat belopp. Ersättningen bör skäligen fastställas till 9 000 kr.

Eftersom talan mot HovR:ns beslut fullföljts endast i fråga om rättegångskostnad, kan Peter D, oaktat han tidigare i målet varit offentlig försvarare för Jan F, inte lagligen erhålla ersättning av allmänna medel för biträde åt denna i HD jfr NJA 1982 s 112).

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga, förpliktas Jan F och Medvik att solidariskt ersätta Björn B hans rättegångskostnad i HovR:n med 9 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från d 12 sept 1990 till dess betalning sker.

Peter D:s yrkande om ersättning av allmänna medel för biträde åt Jan F i HD lämnas utan bifall.

NJA 1980 s. 60; NJA 1982 s. 112

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-02-22

Målnummer:
Ö1510-90