Gåvoskattemål. Vid beskattning med tillämpning av de s k lättnadsreglerna i 22 § 3 mom och 23 § F 3 st lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt av gåva av aktier i ett bolag som genom dotterbolag ägde två fastigheter uppkom fråga till vilka värden fastigheterna skulle tas upp. - Sedan länsskattemyndigheten hade fastställt gåvoskatt undanröjde HovR:n myndighetens beslut och återförvisade ärendet för ny beräkning av skatten i enlighet med HovR:n angett. HovR:ns beslut har ansetts kunna överklagas.


Lagrum:
22 § 3 mom. lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt; 23 § F 3 st. lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt; 43 § andra st. lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt; 4 § anvisningarna till 3 och 4 §§ lag (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt; 54 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1991 s 32 (nr 5)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-01-11

Målnummer:
Ö688-89