Vattenmål. Sökanden i ett ansökningsmål enligt vattenlagen (1983:291) har förpliktats att ersätta kammarkollegiet såsom motpart i målet för arbete i rättegången vid vattendomstolen.


Lagrum:
18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 20 kap. 1 § vattenlagen (1983:291)
NJA 1991 s 28 (nr 4)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1991-01-09

Målnummer:
Ö1859-88