Grov misshandel? - Tillika fråga huruvida hotelser som uttalats sedan misshandel avslutats skulle anses som ett särskilt brott (olaga hot) vid sidan av denna misshandel.


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)

Allmän åklagare yrkade vid Örebro TR ansvar å kaptenen Bengt Ö enligt följande:

1. Misshandel och försök till mord.

A. Bengt Ö har natten till d 2 sept 1989 vid restaurang Strömparterren i Örebro tilldelat Lotta C ett knytnävsslag mot ansiktet. Därefter har Bengt Ö pressat Lotta C mot ett staket, varvid staketet givit vika och Lotta C fallit omkull på marken.

B. Bengt Ö har vidare lyft upp Lotta C och kastat henne i Svartån. Bengt Ö har i Svartån tvingat ned hennes huvud under vattenytan och hållit henne kvar där, med avsikt att beröva henne livet genom att dränka henne. Gärningen avbröts genom att en annan man hindrade Bengt Ö att fortsätta sina förehavanden. Fara för brottets fullbordan har dock förelegat. Till följd av det våld Lotta C utsatts för av Bengt Ö har hon bl a erhållit hudavskrapningar och blåmärken samt känt smärta och ömhet.

2. Olaga hot. Bengt Ö har d 2 sept 1989 på morgonen efter händelsen enligt åtalspunkt 1, i bostaden i Örebro, upprepade gånger hotat Lotta C genom att med hög röst säga bl a: Du kommer aldrig ifrån mig, jag ska döda dig, jag ska förfölja dig, först ska jag hugga benen av dina hästar, sedan ska jag döda hundarna, jag har vapnet däruppe, du ska få betala för det här! Hotelserna har varit ägnade att hos Lotta C framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person och egendom. Hoten har för Lotta C framstått som särskilt allvarliga bl a mot bakgrund av att Bengt Ö i bostaden haft tillgång till en pistol med skarp ammunition.

Åklagaren förklarade att han, beträffande åtalspunkt 1 B, inte påstod att Lotta C i medicinsk bemärkelse svävat i livsfara. I fråga om åtalspunkten 2 tillade åklagaren, att yttrandena i gärningspåståendet inte skulle uppfattas som direkta citat; han gjorde däremot gällande att Bengt Ö uttalat hot med angiven innebörd.

Lotta C yrkade skadestånd av Bengt Ö.

TR:n (tf rådmannen Tornberg och nämndemän; Tornberg skiljaktig) anförde i dom d 3 okt 1989: Bakgrund. Följande har framkommit angående Lotta C:s och Bengt Ö:s tidigare förhållanden.

Bengt Ö har gett följande bakgrund: Han och Lotta C träffades sommaren 1985. Hon var då nyligen frånskild och hade - och har alltjämt - i sin vårdnad två barn, vilka nu är sex år gamla. De flyttade samman efter kort tid, varvid Bengt Ö gjorde sig av med sin bostad, och förlovade sig samma höst. Vid jultid 1985 ville Lotta C avbryta förhållandet, sedan hon träffat en annan man. Separation skedde på så sätt, att Bengt Ö flyttade hem till sina föräldrar. I början av 1986 försonades parterna, på Lotta C:s initiativ, och Bengt Ö flyttade hem till henne. På vårvintern flyttade de gemensamt till en ny lägenhet. Under försommaren separerade parterna på nytt för ett par veckor, sedan Lotta C först bett Bengt Ö att flytta och därefter komma tillbaka. I augusti samma år flyttade de gemensamt till ett av Lotta C förhyrt hus på landet. Efter julen 1986 bröt Lotta C ånyo med Bengt Ö för att strax därefter flytta samman i en annan bostad med en ny man. Bengt Ö hade då på nytt flyttat hem till sina föräldrar, men skaffade sig snart eget boende. På Lotta C:s initiativ flyttade Bengt Ö på försommaren 1987 in i den bostad, som Lotta C hade delat med den andre mannen. Senare samma år köpte de gemensamt ett kedjehus med bostadsrätt, vilket de tillträdde i jan 1988. I juni detta år bröt Lotta C på nytt med Bengt Ö. I december samma år, sedan Bengt Ö skaffat egen bostad och tidvis umgicks med en ny flicka, initierade Lotta C en ny försoning, varefter Bengt Ö på nytt flyttade in i bostadsrättshuset.

Lotta C har lämnat dessa uppgifter obestridda. Hon har uppgett att hon och Bengt Ö haft en del trätor och att hon brutit med honom tre eller fyra gånger före nu aktuella händelser. Hon har visserligen inträtt i nya förhållanden, men det har skett efter respektive brytning. Bengt Ö har enligt Lotta C tidigare utövat våld mot henne, dock inte i sådan mån, som nu är på tal.

Bengt Ö har uppgett att han hela tiden varit kär i Lotta C och att brytningarna känslomässigt tagit honom hårt. När hon åter velat försonas, har hon vädjat intensivt till hans känslor men även hotat med självmord, samt, före den senaste försoningen, tagit kontakt med Bengt O:s flickbekant och påverkat denna. Förhållandet att han vid upprepade tillfällen tagit henne tillbaka skall ha påverkat hans anseende bland hans kamrater. Han känner sig även drabbad bostadssocialt och ekonomiskt; genom att ta lån och lösa lån skall han under innevarande år ha satsat mellan 175 000 och 190 000 kr på det återupprättade samboförhållandet.

Bengt Ö är officer vid I 3 i Örebro. Kvällen d 2 sept skulle han tillsammans med kollegor gå ut på en lokal i staden. Lotta C är konsulent inom travsporten; på grund av sitt stora djurintresse äger hon för övrigt två hästar och två hundar. Kvällen i fråga skulle hon gå ut på ett annat ställe med människor, som är aktiva inom travsporten. Hennes mor skulle sitta barnvakt. I ett senare skede av kvällen hamnade såväl Lotta C:s som Bengt Ö:s sällskap på Strömparterren, en restaurang belägen på en holme i Svartån i centrala Örebro.

Domskäl. Ansvar. Bengt Ö har erkänt gärningen under punkt 1 A. Beträffande gärningen under punkt 1 B har han vitsordat att han kastat Lotta C i Svartån och tryckt ner henne under vattnet, men bestritt att annan person än han själv avbrutit detta förfarande samt förnekat att han skulle haft för avsikt att döda Lotta C; för vad han sålunda vidgått har han underkastat sig ansvar för misshandel. I fråga om påståendet i åtalspunkt 2 har han erkänt att han gjort uttalanden av innebörd att Lotta C inte skulle komma ifrån honom och att hon skulle få betala för detta, men förnekat övriga yttranden; med angivna inskränkningar har han underkastat sig ansvar för olaga hot.

De stora dragen av händelseförloppet är ostridiga enligt följande: På Strömparterren såg Bengt Ö att Lotta C dansade med en annan man. Hon fortsatte att roa sig med sitt sällskap. Omkring midnatt befann sig Lotta C och Bengt O på den senares initiativ på altanen utanför restaurangen, varvid de kom i samspråk om Lottas umgänge under kvällen och om förhållandet dem emellan. Lotta ville vara tillsammans med sitt sällskap, medan Bengt ville att de båda skulle dela en taxi hem. Samtalet kom in på huruvida Lotta skulle göra slut med Bengt. Båda var alkoholpåverkade, dock utan att vara berusade. Lotta uppfattade Bengt som svartsjuk. Enligt Bengt, som säger sig ha sett Lotta strax dessförinnan sitta och tala förtroligt med en annan man i baren, skulle Lotta ha med ett leende uppmanat Bengt att göra slut med henne. Han skulle då ha hänvisat till ett av henne i försoningssyfte tidigare skrivet brev, i vilket hon spelar på hans känslor för henne, varvid hon hånleende uppmanade honom att riva brevet. Bengts vrede blev nu sådan, att han tilldelade Lotta ett slag i enlighet med åtalspunkt 1 A. Vidare tryckte han henne mot ett löst anbringat staket, vilket föll omkull. De föll båda nerför en slänt mot Svartån. Bengt tog tag i henne och kastade ut henne i ån, som vid tillfället skall ha varit ungefär midjedjup och utan nämnvärd strömföring. Bengt hoppade i och hann upp henne i vattnet. Han tryckte ner henne under ytan, enligt egen uppgift en gång, enligt Lotta två gånger. Händelsen observerades av delar av stadens nattliga nöjespublik. Ett flertal människor torde ha ropat åt Bengt Ö att sluta. Mikael Johansson arbetade som vakt på Strömparterren. Han hade hört staketet falla omkull och sett vad som skett därefter. Han övervägde att hoppa i och undsätta Lotta C, men förekoms av en annan person, Seferaj O. Den senare tog sig snabbt fram till paret i ån, och i samband därmed kom Lotta upp till ytan igen. Seferaj O hade tagit ett grepp om Bengt Ö, som med dennes medverkan återbördades till slänten vid ån. Från andra sidan av ån hade händelserna följts av bl a Helene L och Helene E. De hjälpte Lotta C upp. Lotta C fick sedan följa med dem hem till Helene E bostad, där hon fick torra kläder och annan omvårdnad. Bengt Ö tog taxi hem. Helene L och Helene E uppmanade Lotta C att uppsöka regionsjukhuset, vilket hon också gjorde. Lotta C ville inte göra polisanmälan, men undersökande läkaren fann sig föranlåten att göra en sådan. Vid 6-tiden på morgonen kom hon hem. I huset befann sig då hennes moder, Eva-Lisa C, och Bengt Ö, den senare alltjämt i ett upprivet tillstånd. I Eva-Lisa C:s närvaro uttalade Bengt Ö vissa hotelser mot Lotta C. Bengt Ö hade sin tjänstepistol jämte skarp ammunition hemma. På uppmaning av Bengt Ö kom även dennes moder till bostaden. Senare kom även hans fader, som omhändertog pistolen.

Åklagaren har såsom skriftlig bevisning åberopat bl a ett av underläkaren Bengt H utfärdat rättsintyg avseende de skador Lotta C befunnits ha vid undersökningar d 2 och 6 sept 1989.

TR:n har hört Bengt Ö. Därjämte har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Lotta C, född 1962, samt vittnesförhör med Seferaj O, född 1966, ordningsvakten Mikael J, född 1966, fritidspedagogerna Helene L och Helene E, båda födda 1965, och pensionären Eva-Lisa C, född 1928. På Bengt Ö:s begäran har dessutom hållits förhör angående Bengt Ö:s personliga förhållanden med Lotta C:s före detta make, tillika fader till hennes barn, företagaren Rolf N, född 1944.

Bengt Ö:s erkännande av gärningen i åtalspunkt 1 A vinner stöd av hans egna och Lotta C:s uppgifter. Åtalet är därigenom styrkt i denna del. Gärningen i och för sig är att bedöma som åklagaren gjort, det vill säga som misshandel.

Utgångspunkt för bedömningen av åtalspunkt 1 B är att Lotta C:s uppgifter präglas av en strävan efter saklighet och att intet tyder på att hon skulle ha för avsikt att med dessa skada Bengt Ö. TR:n fäster således tilltro till hennes uppgifter, liksom till vittnesmålen, något som inte rubbas av att uppgifterna kan variera något beroende på förhörspersonernas olikartade möjligheter att iaktta detaljer i förloppet.

På grund av Bengt Ö:s egna uppgifter, vilka bekräftas av den muntliga bevisningen, är det styrkt att Bengt Ö lyft upp och kastat Lotta C i Svartån samt där tvingat ner hennes huvud under vattenytan och hållit henne kvar där.

Bengt Ö har, som framgått, gjort gällande att han självmant avbrutit detta förehavande. Vittnesbevisningen visar emellertid helt entydigt att det är Seferaj O som avbrutit det; så har rent av skett under visst motstånd från Bengt Ö:s sida. Denna invändning från Bengt Ö kan alltså inte vinna beaktande.

När det gäller det rent yttre händelseförloppet är det följaktligen styrkt att Bengt Ö förfarit som åklagaren påstått. Frågan är emellertid om Bengt Ö handlat som han gjort i avsikt att beröva Lotta C livet, en avsikt som ju kan ha förelegat trots att, som åklagaren anfört, fara för hennes liv i medicinsk bemärkelse inte uppkommit. Vid denna bedömning tar TR:n till en början fasta på vilken ledning det går att erhålla av yttre omständigheter.

Bengt Ö har inte vidgått att han skulle ha tryckt ner Lotta C:s huvud under ytan mer än en gång. Genom Lotta C:s, Helene E och Helene L uppgifter finner emellertid TR:n styrkt att han först tryckt ner henne en gång, varefter hon snabbt kämpat sig upp, och att han därefter tryckt ner henne på nytt, så att huvudet nu stannat under ytan under en något längre tidsrymd. Härav kan dock ingen annan slutsats dras än att Bengt Ö synes ha visat något större beslutsamhet än han vill vidgå.

Lotta C har inte kunnat ange vilken sorts grepp Bengt Ö tog på henne, när han tryckte ner henne. Bengt Ö själv har berättat att han tog i hennes axlar och tryckte ner. Seferaj O har uppgett att greppet var på axlarna, men mera mot strupen, och betecknat det som ett strupgrepp. Iakttagelsen av ett strupgrepp får dock betecknas som osäker. Enligt Helene L och Helene E höll Bengt Ö på axlarna och tryckte ner. Rättsintyget innehåller intet som tyder på ett strypgrepp. TR:n finner inte styrkt något grepp av allvarligare art än ett grepp på axlarna om halsen, således inte något strypgrepp. Detta är något som närmast talar mot ett uppsåt att döda; i annat fall hade ett strypgrepp legat utomordentligt nära till hands att ta.

Olika uppgifter föreligger om hur länge Bengt Ö höll Lotta C under vattnet. Bengt Ö anger tiden till omkring tio sekunder och uppger att han hela tiden hade full kontroll över skeendet; sålunda såg han att hon hela tiden rörde armarna. Seferaj O hävdar att han ingrep, sedan han funnit tiden alltför lång för att den som - till skillnad från den som dyker frivilligt - blivit nertryckt, skulle klara det. Av de övriga vittnesmålen skulle tiden kunna uppskattas från ett fåtal sekunder till drygt en halv minut. Lotta C har uppgett att det sprängde och sjöng i huvudet, att det flimrade och att huvudet tycktes på väg att sprängas i bitar. Helt klart är att hon inte hann förlora medvetandet. Det relativt snara ingripandet gör det vanskligt att bedöma hur Bengt Ö skulle ha förfarit, om gärningen fortskridit så att exempelvis Lotta C:s motstånd upphört. TR:n finner att osäkerheten härvidlag skall skrivas Bengt Ö tillgodo.

Den omständigheten att händelsen utspelar sig inför mångas åsyn - vilket även den upprivne Bengt Ö var medveten om - talar övervägande mot ett uppsåt att döda.

Sålunda redovisade yttre omständigheter är otillräckliga för att binda Bengt Ö vid uppsåt att döda. Utslagsgivande måste vara vad som är känt om Bengt Ö:s sinnesstämning. Denna måste ses i samband med de följande händelserna hemma i bostaden.

Beträffande åtalspunkt 2 har Bengt Ö, som ovan antecknats, vidgått att han uttalat att Lotta C inte skulle komma ifrån honom och att hon skulle få betala för detta. Närmare hörd har han uppgett att han troligen inte uttalat hot, som rört hennes hundar eller hästar, däremot kan han ha sagt att han skulle döda Lotta C, dock utan att det varit tal om hans tjänstevapen.

Lotta C har däremot bekräftat de hot åklagaren påstått. TR:n finner henne trovärdig även i denna del.

Eva-Lisa C:s uppgifter stämmer väsentligen med Lotta C:s. Hon har vid huvudförhandlingen ytterligare uppgett att Bengt Ö sagt till Lotta C att han skulle "fullborda det han börjat". Även om hennes berättelse måste bedömas i medvetande om att saken rör hennes dotter, får hennes uppgifter anses trovärdiga.

Således finner TR:n styrkt att Bengt Ö hotat Lotta C med yttranden av den innebörd åklagaren påstått. Gärningen har ägt rum under ett längre skeende, varvid Lotta C på grund av utmattning inte förmått eller vågat säga eller göra något av betydelse, medan Bengt Ö synes ha varit desperat hela tiden. Bengt Ö har visserligen inte hotat med sitt vapen i hand, men han har tagit fram det och låtit det ligga framme i övervåningen, och båda har varit medvetna om att ammunition funnits i huset. Vapnet har därför funnits med i hotbilden; enligt Lotta C har han därtill hänvisat till att han hade vapnet där uppe. På grund av vad som hänt under natten trodde Lotta C på hoten. Sammantaget finner TR:n att gärningen är att bedöma som olaga hot och att gärningen varit av allvarlig art.

TR:n återgår till bedömningen av huruvida Bengt Ö under natten haft uppsåt att döda Lotta C.

Varken Lotta C eller Bengt Ö har kunnat ange vid vilka händelser, de i Svartån eller de i hemmet, Bengt Ö har varit mest upprörd.

Bengt Ö kände, enligt egen uppgift, hur allt brast inom honom, sedan han tilldelat Lotta C slaget. Han insåg att förhållandet var slut och kände sig vanmäktig, förtvivlad, sårad och utnyttjad. Han måste få henne att inse att hon inte fick leka med andras känslor. Han ville dock varken skada eller döda henne. Det var heller inte hans avsikt att hon skulle uppleva dödshot, och han tror inte att hon kände sig hotad till livet.

Lotta C uppfattade Bengt Ö som besinningslös. Hans ansikte var ursinnigt, när hon såg det mellan de båda nedtryckningarna. När Seferaj O kopplat ett grepp på honom och förde bort honom, såg Bengt Ö ut som om han skulle vilja kasta sig över henne på nytt.

Vittnena har berättat, att Bengt Ö inte tog notis om ropen att han skulle sluta. Mikael J fann honom "blockerad" efteråt.

Sammantaget finner TR:n att Bengt Ö varit uppriven, desperat, besinningslös samt förblindad av vrede och indignation. I fråga om en viss omständighet står uppgift mot uppgift. Enligt Lotta C uttalade Bengt Ö hotet "du skall inte överleva" innan han för andra gången tryckte ner henne. Bengt Ö förnekar detta hot. Inget vittne har hört hotet. På grund av vad som tidigare anförts om Lotta C:s trovärdighet i förening med vad som framkommit angående åtalspunkt 2 - Bengt Ö har visat sig i stånd att hota Lotta C till livet - finner TR:n styrkt att Bengt Ö vid sin våldsutövning även uttalat nämnda hot och att Lotta C verkligen känt sig hotad till livet.

Bengt Ö:s sinnesstämning i förening med att han hotat döda Lotta C är visserligen besvärande för den förre. TR:n finner emellertid inte dessa omständigheter ha sådan styrka, att det kan anses ställt utom rimligt tvivel att han haft för avsikt att beröva Lotta C livet.

Varken de skador Lotta C erhållit eller omständigheterna i övrigt - det kan inte anses styrkt att Bengt Ö avsett att Lotta C skulle känna sig hotad till livet - kan motivera att gärningen bedöms strängare än som misshandel, som, ehuru allvarlig, inte är grov. Denna gärning och gärningen i åtalspunkt 1 A bör ses som ett fall av misshandel.

Påföljd. Bengt Ö förekommer inte i kriminalregistret. Så vitt bekant har han lagförts endast en gång tidigare. Han dömdes nämligen d 28 april 1988 för olovlig försäljning av alkoholdrycker till 80 dagsböter. Enligt i nu aktuellt mål utförd läkarundersökning enligt 7 § lagen om personundersökning i brottmål intar Bengt Ö inte straffrättslig särställning. Brottslighetens allvar medför därför, av hänsyn till allmän laglydnad, att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga.

Vid straffmätningen beaktar TR:n följande. Gärningarna har inneburit betydande skada och kränkning för Lotta C:s del, något som talar för ett kännbart fängelsestraff. I motsatt riktning talar att Bengt Ö inte tidigare dömts för tillnärmelsevis så allvarlig brottslighet, som nu är på tal. Han lever under synnerligen goda sociala förhållanden. Som yngre officer i karriären har han ett utomordentligt anseende; det har dock inte ens påståtts att han riskerar uppsägning eller avskedande på grund av lagföringen. Han har visat sig skötsam även i privatlivet, och det framgår att han varit en god styvfar för Lotta C:s barn. Samboförhållandet, med dess återkommande brytningar, måste för Bengt Ö:s del ha varit ytterst påfrestande, dels ekonomiskt och bostadssocialt men säkerligen också genom att brytningarna och försoningarna gett upphov till tal bland officerskollegorna. I all synnerhet måste förhållandet ha varit påfrestande rent känslomässigt - Bengt Ö har otvetydigt varit kär i Lotta C hela tiden. Den provokation, som ligger i att ännu en brytning aktualiserats, vore i sig otillräcklig för att beaktas. Den bör emellertid ses som blott det sista ledet i ett beteende av Lotta C, som sträckt sig över flera år. TR:n finner således att gärningarna föregåtts av ett grovt kränkande beteende från Lotta C:s sida och att Bengt Ö till följd av sinnesrörelse haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Vid bedömningen av straffvärdet bör, med stöd av 29 kap 3 § 1 st 1 och 2 BrB, dessa omständigheter beaktas som förmildrande.

I domskälen behandlade TR:n vidare skadeståndsyrkandet.

Domslut. TR:n dömde Bengt Ö jämlikt 3 kap 5 § och 4 kap 5 § BrB för misshandel och olaga hot till fängelse 8 mån.

Straffet skulle till en tid av 31 dagar anses verkställt i anstalt.

Bengt Ö förpliktades utge skadestånd till Lotta C.

TR:ns ordf Tornberg var skiljaktig och anförde: Jag delar majoritetens mening att det inte är styrkt att Bengt Ö haft avsikt att beröva Lotta C livet, liksom att de skador Lotta C erhållit inte - i och för sig - borde motivera ansvar för allvarligare brott än misshandel. Emellertid har gärningen förövats genom drastisk och besinningslös våldsutövning, och enligt min bedömning måste det ha varit Bengt O:s avsikt att framkalla dödsångest hos Lotta C. Dessa omständigheter bör föranleda att gärningen - som således innefattat särskild hänsynslöshet - bedöms som grov misshandel, i vilken gärning det inledande slaget bör anses ingå. Även jag anser att Bengt Ö enligt 29 kap 3 § 1 st 1 och 2 bör åtnjuta viss strafflindring. Sålunda dömer jag Bengt Ö enligt 3 kap 6 § och 4 kap 5 § BrB Bengt Ö för grov misshandel och olaga hot till fängelse 1 år 3 mån.

Såväl åklagaren som Bengt Ö fullföljde talan i Svea HovR. Åklagaren yrkade att Bengt Ö skulle dömas för försök till dråp, misshandel och olaga hot samt att straffet skulle skärpas för det fall Bengt Ö fälldes till ansvar för dessa brott. Bengt Ö yrkade i första hand att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom och i andra hand att fängelsestraffet skulle sättas ned.

HovR:n (hovrättslagmannen Sanmark, adj led fd hovrättsrådet Palmgren och adj led Köping-Höggård, referent, samt nämndemännen Hols och Kallin) meddelade dom d 7 mars 1990. Under rubriken Bevisning i HovR:n m m redogjordes för förhållandena på platsen samt för vilka personer som hörts i HovR:n och vilken bevisning som i övrigt åberopats.

För att ge en så bred och allsidig bild som möjligt av hur de personer, som hörts i HovR:n, numera uppger sig ha upplevt händelsen, fann HovR:n det lämpligt att förhållandevis utförligt återge deras berättelser. Här återges vad i domen upptagits av vad Bengt Ö och Lotta C uppgivit. HovR:n anförde:

Bengt Ö och Lotta C har beträffande deras tidigare förhållande hänvisat till vad som antecknats under Bakgrund i TR:ns dom och uppgivit att de efter förhandlingen vid TR:n återupptagit kontakten med varandra samt har för avsikt att fortsätta att leva tillsammans.

Lotta C: Hon var på kvällen tillsammans med sina arbetskamrater på restaurang Strömparterren i Örebro. Under dagen hade det hållits ryttartävlingar i Örebro, där hon deltagit som funktionär. Under kvällen kom Bengt Ö till restaurangen tillsammans med några kamrater. De började prata med varandra på en terrass som hörde till restaurangen. Bengt Ö ville att de skulle åka taxi hem tillsammans. Hon svarade att hon ville vara kvar och roa sig med sina vänner och att hon inte hade lust att dela taxi med honom utan att han fick åka hem själv. "jag åker hellre hem med vem som helst utom dig" sade hon till Bengt Ö. Denne missuppfattade hennes svar och trodde att hon ånyo ville bryta deras förhållande. Det är möjligt att hon svarade och uppträdde på ett sätt som kunde uppfattas som provocerande. Av svaret blev Bengt Ö rasande och utdelade "en rak höger" som träffade henne på vänstra kinden. Hon tror att det var ett knytnävsslag. Slaget gjorde mycket ont och hon blev "väldigt chockad" eftersom hon tidigare inte blivit utsatt för våld.

Hennes minnesbild av vad som sedan inträffade är på grund av chocken oklar i vissa delar. Hon minns att Bengt Ö kastade henne i Svartån. Vattnet gick henne upp till. midjan men hon minns inte om hon stod på botten eller inte. Bengt Ö tryckte ned hennes huvud under vattenytan. Det kändes jobbigt och hon var rädd att "livet skulle ta slut". Hon minns inte hur Bengt Ö höll henne under vattnet och hur många gånger hennes huvud var under vattenytan. Hennes första minnesbild efter händelsen var att hon trycktes ned två gånger under vattnet av Bengt Ö men vid närmare eftertanke anser hon att den första gången kan ha varit när han kastade i henne.

Bengt Ö var hotfull mot henne när de var i vattnet. Han sade något till henne av innebörd att hon inte skulle komma undan. Troligen sade han det när hon kom upp med huvudet till vattenytan efter det att han tryckt ned henne. Hon förlorade inte fotfästet när han tryckte ned henne. Hon vet att hon kämpade emot under vattnet och hon kände efter en stund att trycket lättade från Bengt Ö. Hur länge Bengt Ö höll henne under vattnet vet hon inte. När hon kom upp med huvudet såg hon att en person höll tag i Bengt Ö bakifrån. Hon tog sig över till andra sidan av Svartån, där ett par pojkar hjälpte henne upp på trottoaren. Hon tror inte att hon hade kunnat komma upp av egen kraft. Hon var rädd och chockad och ville åka hem.

På Engelbrektsgatan fick hon hjälp av två kvinnor Helene L och Helene E. Dessa arbetade som fritidspedagoger och hade som uppgift att övervaka ungdomarna i staden under kvällen. De övertalade henne att åka till sjukhuset för en kontroll av eventuella skador. Läkaren som undersökte henne polisanmälde händelsen. Helene L och Helene E körde sedan hem henne till hennes och Bengt Ö:s bostad. Klockan var då ungefär 06.00. När hon varit hemma några minuter kom Bengt Ö ner från övervåningen. Han frågade vad hon hade gjort och hon berättade att hon varit på sjukhuset och att händelsen blivit polisanmäld. Bengt Ö blev väldigt upprörd och ringde efter en stund till sin mor. Vid telefonsamtalet berättade han för sin mor att han kastat Lotta C i Svartån och bad att modern skulle komma hem till dem.

När Bengt Ö:s mor kom till bostaden började hon anklaga Lotta C för det som inträffat och sade att hon förstört Bengt Ö:s liv och att Lotta C behövde vård. Bengt Ö, som redan tidigare var uppriven, kom nu ännu mer ur balans och sade till Lotta C att "jag skall döda dig". Detta uttalande upprepades flera gånger och Bengt Ö blev mer och mer hysterisk. Med hänsyn till vad som tidigare inträffat under natten upplevde hon att hotelserna var allvarligt menade. I detta skede, som pågick under flera timmar, gömde hon undan ammunitionen och magasinet till en tjänstepistol som Bengt Ö förvarade i bostaden. Pistolen låg på golvet under ett nattduksbord i sovrummet. Hon var rädd för hur bråket skulle sluta och gömde därför undan delarna till pistolen. Hon trodde att Bengt Ö skulle kunna använda pistolen både mot sig själv och mot henne. Även om hon var rädd ville hon inte ge sig därifrån eftersom hennes mor och hennes barn befann sig i bostaden.

Av de skador som finns antecknade i rättsintyget vet hon med säkerhet endast att blåmärket på vänster kind kommer från slaget i ansiktet. Hur hon fått övriga skador, som antecknats i rättsintyget, vet hon inte. Hon kan inte säga om Bengt Ö förorsakat tumavtrycket i form av ett blåmärke på vänster överarm och övriga blåmärken på kroppen. Dessa blåmärken kan lika väl ha uppkommit i samband med hästskötsel som hon ägnar sig åt och det förhållandet att hon lätt får blåmärken.

Hon och Bengt Ö har efteråt pratat igenom det som hänt och hon har numera förstått hur Bengt Ö reagerade. Det som hon har berättat i HovR:n är det som hon minns "idag".

När hon vid förhandlingen i TR:n sade att hon var rädd och skräckslagen menade hon att hon var chockad.

Bengt Ö: När han kom till Strömparterren träffade han en kamrat till Lotta C som berättade att Lotta C var på restaurangen. Han såg att Lotta C dansade med någon på dansgolvet. Han gick till baren för att dricka en öl tillsammans med Lotta C:s kamrat. Lotta C kom fram till dem men brydde sig bara om kamraten. Han hälsade på Lotta C som sade till honom att han skulle vara med sina kamrater och hon med sina kamrater. Något senare såg han Lotta C stå vid baren med en man. Han gick fram till henne och bad henne följa med ut på terrassen för att prata. Han frågade henne om de skulle åka hem tillsammans med taxi. Hon svarade att hon inte ville åka taxi med honom och uppmanade honom att göra slut med henne. Hon sade också till honom att riva sönder ett försoningsbrev som hon skrivit till honom. Han blev "helt förtvivlad" av vad hon sade. Därefter skedde allt i en följd, "det gick väldigt fort". Han gav henne ett slag, som troligtvis utdelades med knuten hand och som träffade henne på kinden. Till följd av slaget vacklade hon mot ett staket på gränsen mellan terrassen och gräsmattan ner mot ån. Han tog tag i hennes axlar och tryckte henne mot staketet varvid detta föll omkull. De ramlade bägge omkull på gräsmattan. När de kommit upp på benen fattade han tag i henne och slängde henne i Svartån. Han hoppade därefter själv ned i vattnet. När han där kom fram till henne vände han henne så att han såg henne i ansiktet. Han satte sina händer på hennes axlar och tryckte ner hennes huvud under vattenytan. Han tryckte henne rakt ned i vattnet och han "såg hennes ansikte hela tiden när hon var under vattnet". Hon viftade med armarna och försökte att komma loss. Efter ca fem sekunder släppte han upp henne till ytan. Samtidigt tog en man tag i honom bakifrån i vattnet. Mannen ryckte upp hans armar men Bengt Ö hade då redan släppt Lotta C. Han sade till mannen att han själv skulle följa med frivilligt.

Han tror inte att han sade någonting till Lotta C när de var i vattnet. Till mannen som kom fram till dem sade han "ta det lugnt, jag har ju släppt henne". Han hade aldrig en tanke på att döda eller skada Lotta C. Det var aldrig någon fara för hennes liv utan han hade hela tiden situationen under kontroll och han tänkte, när han släppte upp henne, att nu får det vara nog. Han ville bara att Lotta C skulle "vakna till" och inse vad hon "gjort mot honom". Exakt vad han tänkte på vid det här tillfället minns han dock inte men han var förtvivlad, kände vanmakt och tyckte att hon lekte med hans känslor.

Han hade under kvällen druckit fem eller sex starköl, ungefär en varje timme, men kände sig inte berusad. Han minns, när han var i vattnet, att det fanns folk på gatan och restaurangen och att de ropade åt honom att sluta. När mannen i vattnet kommit fram till honom gjorde han inget motstånd utan följde frivilligt med. Han hjälptes upp på gräsmattan och låg en stund på gräsmattan och grät. Sedan åkte han taxi hem till bostaden.

I bostaden befann sig Lotta C:s mor Eva-Lisa C. Han berättade för henne vad som hänt. Därefter gick han upp i sovrummet och tog fram sin tjänstepistol. Han hade då självmordstankar men vapnet blev sedan liggande på golvet under nattduksbordet. Han hade aldrig någon tanke på att använda vapnet mot Lotta C. På morgonen kom Lotta C hem och han gick ner till bottenvåningen för att prata med henne om det inträffade. Hon svarade honom dock inte, trots flera försök från honom att tala med henne. Han ringde till sin mor och bad henne komma.

När hans mor kom var han mycket upprörd och sade en del olämpliga saker. Han sade till Lotta C att hon "inte skulle komma ifrån honom" och att hon "skulle få betala för det som hänt". Han hotade henne inte med tjänstepistolen. Senare kom hans far och hämtade vapnet för att lämna in det hos vakten vid I 3.

HovR:ns bedömning. Efter redovisning av bevisningen anförde HovR:n följande.

Ansvarsfrågan. Lotta C:s inställning till Bengt Ö har förändrats under målets gång och det är tydligt att hennes berättelse och hennes ordval vid olika tidpunkter har påverkats av hennes personliga inställning till Bengt Ö vid respektive förhörstillfälle. Lotta C kan också på grund av det uppslitande skeende som hon var en av huvudpersonerna i och på grund av all den uppståndelse som händelserna väckte ha haft svårt att i efterhand rätt återge enskilda detaljer i händelseförloppet.

Med hänsyn till det nu sagda finner HovR:n att Lotta C:s uppgifter i sådana avseenden som är av avgörande betydelse i målet bör läggas till grund för HovR:ns bedömning endast om de stöds av uppgifter från andra personer.

Vid förhandlingen i HovR:n har Bengt Ö gett intryck av att försöka återge händelseförloppet såsom han numera kan erinra sig det. Vad angår vittnena O Seferaj, Mikael J, Helene L och Helene E har de samtliga gjort ett trovärdigt intryck och deras berättelser har inte präglats av överdrifter om händelseförloppet. HovR:n anser därför att deras uppgifter i princip kan läggas till grund för prövningen av vad som hänt utanför restaurang Strömparterren.

Enligt rättsintyget hade Lotta C vissa skador efter händelserna. Blåmärket på vänster kind får anses ha orsakats av det slag som Bengt Ö tilldelat henne utanför restaurangen. Övriga skador kan mycket väl ha uppkommit i samband med att Lotta C drogs upp ur Svartån mot den relativt höga kanten mot Engelbrektsgatan.

Vid en sammanvägning av lämnade berättelser och vad som i övrigt framkommit i målet finner HovR:n följande visat. Bengt Ö har i stark sinnesrörelse tilldelat Lotta C ett knytnävsslag som träffat henne på vänster kind. Han har därefter pressat henne mot ett staket. Detta har varit löst fästat i marken och därför lätt givit vika så att de båda fallit omkull på marken. Sedan Lotta C rest sig på gräsmattan nedanför staketet har Bengt Ö kastat henne i vattnet och själv hoppat i efter. I vattnet har han åtminstone vid ett tillfälle tryckt ned Lotta C:s huvud under ytan och hållit henne kvar där tillräckligt länge för att några iakttagare upplevt situationen så att Bengt Ö haft för avsikt att beröva henne livet. Lotta C och vittnena till händelsen har vid flera tillfällen skrikit åt Bengt Ö att sluta men utan resultat. Bengt Ö har i vattnet uppträtt hotfullt och sagt något till Lotta C av den innebörden att hon inte skulle komma undan. Händelseförloppet har avbrutits först när Omer S tagit tag i Bengt Ö. Lotta C har då kommit loss från Bengt Ö:s grepp och tagit sig över till andra sidan av Svartån, mot Engelbrektsgatan.

Vidare är utrett att Bengt Ö senare på morgonen i hans och Lotta C:s, bostad upprepade gånger fällt hotfulla yttranden till Lotta C.

Åklagaren har påstått att Bengt Ö gjort sig skyldig till försök till dråp.

Vid bedömningen av huruvida gärningen skall bedömas som försök till dråp fäster HovR:n avseende vid följande omständigheter. Bengt Ö har när både han och Lotta C befann sig i vattnet yttrat att Lotta C inte "skulle komma undan". Han har i övrigt i detta skede av händelseförloppet uppträtt på ett sådant sätt att det måste antas att han velat skada Lotta C mycket allvarligt. Trots att såväl Lotta C som ett flertal personer som iakttagit händelsen skrikit åt honom att sluta har han fortsatt sitt handlande mot Lotta C. Först när Omer S kommit fram till honom har han släppt Lotta C. Dessa omständigheter talar med viss styrka för att Bengt Ö just då velat beröva Lotta C livet. Emellertid har fullständig klarhet inte kunnat erhållas i vilket skede av händelseförloppet som Bengt Ö släppt taget om Lotta C:s axlar så att hon fått upp huvudet ovanför vattenytan. Det är utrett att det skett i mycket nära samband med att Omer S kommit fram till Bengt Ö. Själv har Bengt Ö uppgivit att det skett innan Omer S tog tag i honom. Vittnena har i denna del inte kunnat uttala sig med fullständig säkerhet. Åklagaren har således inte förmått visa att Bengt Ö haft för avsikt att beröva Lotta C livet.

Bengt Ö har under händelseförloppet agerat under mycket stark sinnesrörelse. Det finns dock inte stöd för att han skulle ha handlat på det sätt han gjort om han hade insett att Lotta C:s liv var i allvarlig fara när hennes huvud var under vattenytan. HovR:n anser därför att vad som inträffade vid och i ån inte skall bedömas som försök till dråp utan är att anse som ett fullbordat misshandelsbrott.

När det därefter gäller frågan om svårhetsgraden av denna misshandel är följande omständigheter att beakta. Såsom TR:n funnit har Bengt Ö gjort sig skyldig till misshandel genom att på terrassen tilldela Lotta C ett knytnävsslag samt till olaga hot genom att i bostaden uttala hotelser mot henne. Enligt HovR:ns mening bör dock händelseförloppet på terrassen, i vattnet och hemma i bostaden ses som moment i ett och samma brott, varvid givetvis Bengt Ö:s åtgärd att kasta Lotta C i vattnet och sedan trycka ner henne under vattenytan framstår som det allvarligaste. Den tidigare misshandeln och det senare uttalade olaga hotet får anses i rättsligt hänseende konsumerat av händelserna vid och i ån. Till vad tidigare sagts om denna del av brottet är att tillägga, att Bengt Ö kastade Lotta C i ån utan att ha någon som helst kännedom om vilka skador som hon kunnat förorsakas när hon hamnade i vattnet, t ex mot stenar eller andra föremål på åns botten, samt att Lotta C måste ha upplevt händelsen i ån så, att hon kämpade för sitt liv. HovR:n finner på grund av det anförda att brottet bör bedömas som grov misshandel.

Påföljdsfrågan. På grund av utgången i fråga om brottsrubriceringen har åklagarens yrkande om skärpning av påföljden ej längre någon aktualitet. För det brott varom HovR:n funnit Bengt Ö övertygad kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Skäl saknas att sätta fängelsestraffet lägre än TR:n bestämt.

Domslut. HovR:n ändrar på så sätt TR:ns domslut, att HovR:n dömer Bengt Ö för grov misshandel enligt 3 kap 6 § BrB till den av TR:n bestämda påföljden.

Riksåklagaren sökte revision och yrkade att Bengt Ö skulle dömas, förutom för grov misshandel, för olaga hot samt att fängelsestraffet skulle skärpas.

Bengt Ö (offentlig försvarare advokaten Christer Jonsson) bestred ändring.

Målet avgjordes efter huvudförhandling (riksåklagaren genom tf byråchefen Sten Falkner).

HD (JustR:n Nyman, Rydin, Heuman, Freyschuss och Nilsson, referent) beslöt följande dom:

Domskäl. Till följd av bestämmelsen i 51 kap 23 a § RB, jämförd med 55 kap 15 § samma balk, har HD att utgå från den bedömning HovR:n har gjort av händelseförloppet och av övriga omständigheter som har betydelse för skuldfrågan.

HovR:n har funnit utrett att Bengt Ö först tilldelat Lotta C ett knytnävsslag på vänstra kinden samt därefter kastat henne i Svartån och tryckt ned hennes huvud under vattenytan. Det misshandelsbrott som han härigenom har gjort sig skyldig till är av allvarlig karaktär.

Beträffande orsaken till Bengt Ö:s handlande har framkommit att han och Lotta C under år 1985 inlett ett samboförhållande, som hon flera gånger avbrutit för att därefter i några fall leva tillsammans med andra män, samt att hon vid det med åtalet avsedda tillfället helt oväntat aktualiserat en brytning. Bengt Ö har uppgett att de tidigare brytningarna hade tagit honom hårt och att han blev förtvivlad när Lotta C, som var i sällskap med en annan man, förklarade att hon kunde tänka sig att följa med vem som helst i taxi utom Bengt Ö, samtidigt som hon med ett leende sade att han kunde riva det försoningsbrev som hon tidigare hade skrivit; då rann sinnet över på honom, och han ville ge henne en läxa för att hon lekte med hans känslor.

Bengt Ö:s misshandel av Lotta C kan med hänsyn till vad som sålunda framkommit inte anses helt oprovocerad, och han har handlat i ett tillstånd av djup upprördhet över hennes uppträdande mot honom. Misshandeln kan mot denna bakgrund inte anses vittna om en sådan särskild hänsynslöshet eller råhet som avses i 3 kap 6 § BrB (jfr prop 1987/88:14 s 31 ff). Hans förfarande har inte heller inneburit någon fara för Lotta C:s liv, och hon har genom misshandeln fått bara lindrigare kroppsskador. Även om misshandeln som förut nämnts är av allvarligt slag, kan den av dessa skäl inte anses som grov.

Sedan misshandeln avslutats har Bengt Ö enligt HovR:ns dom upprepade gånger fällt hotfulla yttranden till Lotta C i deras bostad. Han har härigenom gjort sig skyldig till ett särskilt brott - olaga hot - vid sidan av den tidigare förövade misshandeln.

Med hänsyn till arten av den brottslighet som Bengt Ö sålunda har övertygats om bör påföljden bestämmas till fängelse. Anledning saknas att frångå TR:ns straffmätning.

Domslut. Med ändring av HovR:ns dom dömer HD Bengt Ö enligt 3 kap 5 § och 4 kap 5 § BrB för misshandel och olaga hot till fängelse 8 mån, vilket straff till en tid av 31 dagar skall anses verkställt i anstalt.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-12-18

Målnummer:
B334-90