Grov misshandel? - Tillika fråga huruvida hotelser som uttalats sedan misshandel avslutats skulle anses som ett särskilt brott (olaga hot) vid sidan av denna misshandel.


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1990 s 776 (nr 128)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-12-18

Målnummer:
B334-90