Sedan HovR avslagit ansökan om prövningstillstånd, har efter fullföljd HD meddelat tillstånd till målets prövning i HovR:n. Frågan om rättegångskostnad i HD har ansetts skola prövas i samband med målet efter dess återupptagande.

Per Olof F ansökte d 1 juni 1989 vid Göteborgs TR om betalningsföreläggande för Karl Gustaf C. Kravet avsåg fordran på ett belopp om 9379 kr 80 öre jämte ränta. Karl Gustaf C bestred ansökningen, och TR:n beslöt d 15 aug 1989 att hänskjuta målet till rättegång.

I skrift som kom in till TR:n d 11 sept 1989 angav Karl Gustaf C att han hade en motfordran på 9 600 kr.

Vid muntlig förberedelse d 14 sept medgav Karl Gustaf C att han var skyldig utge det yrkade kapitalbeloppet men bestred kravet under åberopande av sin motfordran. TR:n höll huvudförhandling d 4 dec 1989, varvid fem vittnen hördes.

TR:n (chefsrådmannen Ogvall) meddelade dom d 20 dec 1989. I domskälen anförde TR:n: Det är i målet ostridigt att Karl Gustaf C i och för sig är skyldig Per Olof F det belopp - 9 379 kr 80 öre - som denne har yrkat. Tvist råder däremot mellan parterna rörande främst den av Karl Gustaf C påstådda motfordran. När det gäller denna är parterna överens om att Karl Gustaf C utfört diverse tjänster åt Per Olof F. Parterna är dock oense - förutom i frågan om i vilken omfattning Karl Gustaf C utfört tjänster - rörande frågan om de avtalat att Karl Gustaf C skulle erhålla ersättning för de uppdrag han utförde. Per Olof F har bestritt att sådant avtal träffats och har hävdat att fråga varit om väntjänster. Det ankommer på Karl Gustaf C att bevisa att avtal träffats mellan honom och Per Olof F av innebörd att ersättning skulle utgå för de av Karl Gustaf C utförda tjänsterna. TR:n finner inte att Karl Gustaf C har förmått bevisa att sådant avtal träffats. Karl Gustaf C har alltså inte bevisat att han har den påstådda motfordringen.

Domslut. Karl Gustaf C skall till Per Olof F betala 9 379 kr 80 öre jämte 15 procent ränta därå från d 20 maj 1989 till dess betalning sker.

Karl Gustaf C fullföljde talan i HovR:nför Västra Sverige.

HovR:n (hovrättslagmannen Fernqvist och hovrättsrådet Rolfson) meddelade d 31 jan 1990 följande beslut: HovR:n meddelar ej provningstillstånd. TR:ns dom står därför fast.

Karl Gustaf C anförde besvär mot HovR:ns beslut.

Per Olof F (ombud advokaten Wilhelm Spielmann) bestred ändring och yrkade ersättning för rättegångskostnader i HD.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden (RevSekr Hallin) hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Skäl. Per Olof F väckte talan i målet genom en ansökan om betalningsföreläggande. Sedan målet hänskjutits till rättegång angav Karl Gustaf C i skrift som inkom till TR:n d 11 sept 1989 att han hade en motfordran på 9 600 kr. Det sammanlagda värdet enligt huvudyrkandet och motfordringen var högre än det värde som då gällde som gräns för att målet skulle handläggas som förenklat tvistemål.

HD har i tidigare avgöranden fastslagit att kvittningsinvändning som framförts så snart svaranden har haft tillfälle till detta skulle beaktas vid beräkningen av om det i 1 § 1 st lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden (småmålslagen) angivna värdet överskridits (se NJA 1983 s 487, 1988 C 192). Samma princip måste gälla vid tillämpningen av de motsvarande regler som numera finns i RB. TR:n borde alltså ha handlagt målet som ordinärt tvistemål. TR:ns underlåtenhet att göra detta bör medföra att tillstånd till målets prövning i HovR:n meddelas enligt 49 kap 13 § 3 RB.

HD:s avgörande. Med ändring. av HovR:ns beslut meddelar HD tillstånd till målets prövning i HovR:n. Det ankommer på HovR:n att ta upp målet till fortsatt behandling.

Ett av Karl Gustaf C framställt yrkande om inhibition föranleder vid denna utgång ingen åtgärd.

Frågan om rättegångskostnad i HD skall prövas i samband med målet efter dess återupptagande.

HD (JustR:n Nyman, Rydin, Heuman, Lars Å Beckman och Munck, referent) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-12-17

Målnummer:
Ö332-90