Handlingar vilka åberopats som bevis i brottmål har ansetts utan hinder av gällande beslag kunna genom utrikesdepartementets försorg överlämnas till domstol i främmande stat på villkor att de återställs inom viss tid.


Lagrum:
27 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 27 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1990 s 635 (nr 105)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-10-30

Målnummer:
B626-90