Handlingar vilka åberopats som bevis i brottmål har ansetts utan hinder av gällande beslag kunna genom utrikesdepartementets försorg överlämnas till domstol i främmande stat på villkor att de återställs inom viss tid.


Lagrum:
27 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 27 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)

I juli 1986 gjorde schweiziska myndigheter framställning om att Sverige skulle överta lagföring av Karl Georg J för gärningar som misstänktes vara begångna i Schweiz. Framställningen accepterades av svenska myndigheter. Till svensk polismyndighet överlämnades ett stort antal handlingar som beslagtagits i Schweiz. Beslag av handlingarna fastställdes av åklagarmyndigheten i Stockholm d 14 juli 1986.

Mot Karl Georg J väcktes sedermera åtal vid Stockholms TR för grov förskingring m m avseende gärningar begångna i Schweiz under åren 1979-1984. Åtal väcktes också mot ett antal personer för skattebrott och valutabrott. Några av dessa förde skadeståndstalan mot Karl Georg J. TR:n meddelade dom d 30 jan 1989. Förordnande meddelades att beslaget av handlingar skulle bestå. Talan mot domen fullföljdes i Svea HovR av Karl Georg J och åklagaren m fl.

I dom d 23 maj 1990 dömde HovR:n Karl Georg J för grov förskingring till fängelse 3 år och förpliktade honom att utge skadestånd till sex målsägande.

I fråga om beslag anförde HovR:n i domen: "Åklagaren har anmält att den schweiziska staten uttryckt önskemål om att återfå det mycket omfattande utredningsmaterial som på sin tid överlämnades till svenska myndigheter och som omfattas av det beslag som enligt TR:ns dom skulle bestå. Även dödsboet efter A skulle ha uttryckt önskemål om att få ut vissa beslagtagna handlingar.

En betydande del av detta material återfinns numera i kopia i TR:ns eller HovR:ns akt. Rättegången i HovR:n har dock visat att det fortlöpande finns behov av att kunna studera de originaldokument som av både åklagaren och försvaret åberopats som bevisning och som omfattas av beslaget. Detsamma kan komma att gälla dokument som ännu inte utgör bevisning i målet. Om man beaktar de ställningstaganden som sedermera gjorts av schweiziska myndigheter finns det också fog för antagandet att det inte utan vidare skulle vara möjligt att åter få ut de handlingar som en gång har utlämnats. Karl Georg J har uttalat att han för sin del hyser farhågor för att materialet inte kommer att återställas till honom och att han därmed skulle komma att berövas möjligheten att försvara sig.

Med hänsyn till det anförda bör detta och övriga beslag i anledning av åtalet mot Karl Georg J alltjämt bestå."

Karl Georg J sökte revision. Han yrkade att åtalet skulle ogillas och mot honom förd skadeståndstalan skulle lämnas utan bifall.

Innan HD avgjort frågan om prövningstillstånd gjorde Schweiz' ambassad i Stockholm framställning om att i målet beslagtagna handlingar skulle utlämnas till domstol i Schweiz för en civil rättegång där.

Karl Georg J och riksåklagaren förklarade att det från deras sida inte förelåg hinder mot bifall till framställningen.

HD (JustR:n Rydin, Heuman, Freyschuss, Munck, referent, och Nilsson) fattade följande beslut: HD förordnar att de med framställningen avsedda handlingarna (Stockholms polisdistrikt; beslagsliggare nr 5003-86) genom utrikesdepartementets försorg får utlämnas till distriktsdomstolen i Zug, Schweiz, utan hinder av det gällande beslaget, dock att därvid skall uppställas det villkoret att handlingarna återställs inom tre månader från överlämnandet.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-10-30

Målnummer:
B626-90