Påstående av svaranden i mål om klander av skiljedom att käranden efter klanderfristens utgång åberopat nya grunder och att detta ej var tillåtet har ansetts som invändning om rättegångshinder.


Lagrum:
49 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 21 § lag (1929:145) om skiljemän
NJA 1990 s 633 (nr 104)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-09-26

Målnummer:
Ö1200-89