Det förhållandet att frågor om prisreglering enligt 2 § 7 mom lagen (1902:71 s 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, skall prövas av administrativ myndighet har inte ansetts hindra att allmän domstol prövar fråga om återbetalning av avgifter som erlagts till leverantör av elektrisk ström.


Lagrum:
2 § 7 mom. Lag (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar; 10 kap. 17 § första st. 1 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1990 s 602 (nr 97)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-10-09

Målnummer:
Ö613-89