Vissa handlingar rörande ett aktiebolag har tagits i beslag i en advokatbyrås lokaler. Innehavaren av advokatbyrån var styrelseledamot i bolaget. Beslaget har ansetts inte vara lagligen grundat.


Lagrum:
27 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 36 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 1 § lag (1975:295) om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat; 2 § lag (1975:295) om användning av vissa tvångsmedel på begäran av främmande stat; NJA 1977 s. 403
NJA 1977 s. 403; NJA 1988 s. 471
NJA 1990 s 537 (nr 85)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-09-14

Målnummer:
Ö1267-89