Arbetsdomstolen har enligt 2 kap 6 § 1 st lagen (1974:371) om arbetstvister hänvisat en arbetstvist till behörig tingsrätt. Med hänsyn till att parterna inte skulle vara desamma i målet vid tingsrätten har det ansetts åligga arbetsdomstolen att pröva frågan om ersättning för de rättegångskostnader som uppkommit i arbetsdomstolen


Lagrum:
2 kap. 6 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 18 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1973 s. 703
NJA 1973 s. 703; NJA 1976 s. 711
NJA 1990 s 463 (nr 73)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-07-20

Målnummer:
Ö504-89