En okänd person har i eget intresse med stöd av en förfalskad fullmakt på ett aktiebolags vägnar ansökt om återvinning av stämpelskatt och, sedan ansökningen bifallits av inskrivningsmyndigheten, fått skattebeloppet utbetalat till sig. Efter inskrivningsmyndighetens beslut har bolaget förklarat sig godkänna ansökningen men ej utbetalningen till den okände. Fråga om verkan av godkännandet.


Lagrum:
42 § stämpelskattelagen (1964:308); 43 § stämpelskattelagen (1964:308); 3 p. Övergångsbestämmelserna till lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter; 12 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1990 s 460 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-07-19

Målnummer:
Ö70-88