Brottmålsdoms rättskraft har ansetts omfatta även frågan om förverkande på grund av brottet, frånsett alldeles speciella fall av förverkande. 30 kap 9 § och 45 kap 1 § 3 st RB samt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.


Lagrum:
30 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 45 kap. 1 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 7 § trafikbrottslagen (1951:664)
NJA 1990 s 401 (nr 64)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-07-03

Målnummer:
B156-89