I anledning av åtal för försök till främjande av flykt uppkommer frågor om dels huruvida den s k försökspunkten uppnåtts, dels huruvida faran för brottets fullbordande var utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. (17 kap 12 § och 23 kap 1 § BrB.)


Lagrum:
17 kap. 12 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1990 s 354 (nr 59)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-06-26

Målnummer:
B904-89