Nödvärn? Nödvärnsexcess? 24 kap 1 och 5 §§ BrB.


Lagrum:
24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1990 s 210 (nr 37)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-04-11

Målnummer:
B717-89